หลักสูตร“ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับทฤษฎี” (Principle of Biosafety Training)

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา หน่วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สังกัดสำนักงานบริการการวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับเกียรติจาก ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Center for Occupational Safety Health and Environment Management: COSHEM) มาจัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของคณะ ในหลักสูตร “ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับทฤษฎี (Principle of Biosafety Training)” โดยวัตถุประสงค์ ของการอบรมครั้งนี้ เป็นไปเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงหลักการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความตระหนักในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และแมลงพาหะ อย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 71 คน ท่าน รูปแบบของการอบรมเป็นการบรรยายจากวิทยากร 5 ท่าน  ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1.Principle of Biosafety…

“Human Subject Protection and GCP Training for IRB Members” (Fiscal year 2017)

Training Course:  “Human Subject Protection and GCP Training for IRB Members”  Date : 24 – 25 November 2016 (Full Day) Location: Pratap Singhasivanon Conference Room, 17th Floor Rajanagarindra Building, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University (43 participants attended) Gallery : Slide: (Please click on the list of topics) 1 Assoc. Prof. Dr. Yupaporn Wattanakul ►Ethical Principles…

“จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมและนักวิจัย ประจำปี 2559”

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ขั้นตอนและกระบวนการขอความยินยอมและการเขียนเอกสารคำอธิบายโครงการตามหลักปฏิบัติสากล

การอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับบุคลากรทางการพยาบาลและผู้วิจัย” ครั้งที่ 2

การอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับบุคลากรทางการพยาบาลและผู้วิจัย” ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

“Principles of Biosafety Training”

หลักสูตรอบรม “ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับเบื้องต้น” (Biosafety)

โดย คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 14 ธันวาคม 2558, 08:00-16.30 น.

การอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับบุคลากรทางการพยาบาลและผู้วิจัย”

การอบรม
เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับบุคลากรทางการพยาบาลและผู้วิจัย”
ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น.