Strategic Planning#7

“วิสัยทัศน์จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 15 ปี” มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Advertisements

Strategic Planning#6

“ประเทศไทยมีและใช้งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” จากวิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ สู่แผนยุทธศาสตร์วิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 15 ปี โดย ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ (เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.) วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์

Strategic Planning #4 (ศ. นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)

การบรรยายพิเศษ “วิสัยทัศน์จากผู้ทรงคุณวัฒิ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตรร์วิจัยของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แผน 15 ปี”

โดย ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ (ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

“Strategic Planning” ครั้งที่ 2 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ประพนธ์ วิไลรัตน์

“วิสัยทัศน์จากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การวิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แผน 15 ปี” ครั้งที่ 2