หลักสูตร“ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับทฤษฎี” (Principle of Biosafety Training)

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา หน่วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สังกัดสำนักงานบริการการวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับเกียรติจาก ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Center for Occupational Safety Health and Environment Management: COSHEM) มาจัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของคณะ ในหลักสูตร “ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับทฤษฎี (Principle of Biosafety Training)” โดยวัตถุประสงค์ ของการอบรมครั้งนี้ เป็นไปเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงหลักการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความตระหนักในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และแมลงพาหะ อย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 71 คน ท่าน รูปแบบของการอบรมเป็นการบรรยายจากวิทยากร 5 ท่าน  ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1.Principle of Biosafety…

“สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558”

สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้ และปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยของสาธารณชนและสิ่งแวดล้อม

“Principles of Biosafety Training”

หลักสูตรอบรม “ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับเบื้องต้น” (Biosafety)

โดย คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 14 ธันวาคม 2558, 08:00-16.30 น.