“ผลบังคับและแนวทางปฏิบัติของนักวิจัยตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558”

การบรรยายพิเศษเรื่อง “ผลบังคับและแนวทางปฏิบัติของนักวิจัยตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558”

Advertisements