หลักสูตร“ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับทฤษฎี” (Principle of Biosafety Training)

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา หน่วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สังกัดสำนักงานบริการการวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับเกียรติจาก ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Center for Occupational Safety Health and Environment Management: COSHEM) มาจัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของคณะ ในหลักสูตร “ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับทฤษฎี (Principle of Biosafety Training)” โดยวัตถุประสงค์ ของการอบรมครั้งนี้ เป็นไปเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงหลักการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความตระหนักในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และแมลงพาหะ อย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 71 คน ท่าน รูปแบบของการอบรมเป็นการบรรยายจากวิทยากร 5 ท่าน  ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1.Principle of Biosafety…

Special Talk:“Impact of fluid shear stress on endothelial barrier function-how can shear stress modulate infection of the endothelium” by Prof. Hans – Joachim Schinittler Director of the Institute of Anatomy and Vascular Biology at the University of Munster,Germany

Office of Research Services and Assist. Prof. Dr. Pornsawan Leaungwutiwong (Department of Microbiology and Immunology)  Faculty of Tropical Medicine hosted a Special talk titled “Impact of fluid shear stress on endothelial barrier function-how can shear stress modulate infection of the endothelium” by Prof.  Hans – Joachim Schinittler , Director of the Institute of Anatomy and…

Lunch Talk: “Environmental side effects of medication” By Prof. Alistair Bruce Alleyne BOXALL From University of York, UK

Office of Research Services and Assoc. Prof. Kraichat Tantrakarnapa (Department of Social and Environmental Medicine) Faculty of Tropical Medicine, hosted a Lunch talk  titled “Environmental side effects of medication” By Prof. Alistair Bruce Alleyne BOXALL University of York, UK On 2 December 2016 at Pratap Singhasivanon Room, 17th floor, Rajanakarindra Building. Faculty of Tropical Medicine Mahidol…

Special Talk: “Whole genome epidemiological typing of Salmonella” By Dr. Pimlapas Leekitcharoenphon DTU Food, National Food Institute, Research group for genomic epidemiology, Technical University of Denmark

Office of Research Services and Assist. Prof. Dr. Piengchan Sonthayanon (Molecular Tropical Medicine and Genetics Department) Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University hosted a special talk titled “Whole genome epidemiological typing of Salmonella” By: Dr. Pimlapas Leekitcharoenphon  from DTU Food, National Food Institute, Research group for genomic epidemiology, Technical University of Denmark, Denmark (CV: pimlapas_cv_sep16_02-1) On November…

Special talk: “Eliminating Leprosy: 150 Years of History”

By: Dr Kathleen Vongsathorn Lecturer, Department of History, University of Warwick and Visiting Assistant Professor of History, Lafayette College, Easton, USA, Department of History, University of Warwick, United Kingdom   On Monday 3 October 2016, 13.00-14.00 hr 5th Floor, Chalermprakiat Building, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University Special Talk 3 October 2016      

Workshop: “Getting published in the right place: how to choose a journal and maximize impact factor”

A Free Workshop from Edanz, experts in academic publishing Tuesday 27th September 2016 5th Floor, Chalermprakiat Building, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University Schedule 9.30am to 12.00pm – workshop 12.00pm to 1.00pm – lunch for workshop participants 1.00pm to 3.00pm – one-to-one sessions. Ask for expert advice about academic publishing The trainer Dr Trevor Lane…