การสร้างสุขด้วยสติในองค์กร : Mindfulness in organization (สรุปโดย ดร.บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล)

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 วิทยากรจากกรมสุขภาพจิต นำโดย อ.สมพร อินทร์แก้ว (นักจิตวิทยา) ได้ให้เกียรติมาบรรยาย ณ โรงแรมรอยัลฮิล กอล์ฟ รีสอรท์ แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร เพราะมนุษย์ทุกคนมีความดีงามอยู่ในจิตใจอยู่แล้ว แต่ด้วยสภาวะทางอารมณ์และความเครียด จึงทำให้ความดีเหล่านั้นไม่ได้ถูกแสดงออกมา ดังนั้น การพัฒนาให้จิตเกิดความตั้งมั่น จะทำให้จิตได้พัก สงบ และผ่อนคลาย เป็นสภาพจิตที่มีความมั่นคง และสมดุล เหมาะที่จะใช้ทั้งในการทำงาน การประชุม ตลอดจนการใช้ชีวิต การพัฒนาจิตนี้ ทำได้ด้วยการฝึกสมาธิ ด้วยหลักการรับรู้ของสมอง ที่รับรู้การผ่านเข้า ออก ของลมหายใจ จากการสังเกตที่บริเวณเนื้อเยื่อตรงปลายจมูก ในช่วงเริ่มแรกให้หลับตา หายใจเข้าออกยาวๆ สัก 5 รอบ เมื่อมีความคิดที่เข้ามาสอดแทรก ก็อย่าไปคิดตาม ให้กลับมารู้ที่ลมหายใจ หากว่ามีความรู้สึกง่วง ก็ให้ยืดตัวตรง หายใจลึกๆ จินตนาการถึงแสงสว่าง ทำให้สมองกระตุ้นตัวขึ้น เมื่อจิตใจได้รับการพัฒนาคุณภาพแล้ว ก็จะทำให้ลดความว้าวุ้น หรือความเครียดที่สะสมอยู่ในจิตใต้สำนึก สามารถฝึกสติ(Right…

JITMM 2017 TRAVEL AWARDS

Application for Travel Awards is now open! The Faculty of Tropical Medicine will provide Travel Awards to deserving researchers to allow them to present their work at JITMM2017 and to meet and learn from other international researchers. To apply for the Travel Awards: 1. Complete the application form. 2. Sign up for a JITMM account and register…

JITMM 2017 CALL FOR ABSTRACTS AND SYMPOSIA

Registration is now open for JITMM2017! This year’s Joint International Tropical Medicine Meeting (JITMM) will be held December 6-8 at the Amari Watergate, Bangkok. To register and to submit your abstract, go to http://www.jitmm.com or simply click this link If you attended JITMM last year, you can use your existing account to register and submit…

Lunch Talk- Uncovering Circulating factors linking prediabetes to diabetes

On the 7th of March, Assoc. Prof. Dr. Ying Liu from the University of Health Network-Toronto General Research Institute, Canada presented a lunch talk entitled “Uncovering Circulating Factors Linking Prediabetes to Diabetes”. According to Dr. Ying Liu, diabetes mellitus is a serious threat to humans because it does not only affect one organ in our…

Lunch talk: “Environmental influence on diseases: Linkage between ecosystem and human health” by Prof. Dr. Kyugho Choi, Professor Environmental Health, Seoul National University, Korea

Office of Research Services and Department of Social and Environment Medicine , Faculty of Tropical Medicine, co-hosted a Lunch Talk  titled “Environmental influence on diseases: Linkage between ecosystem and human health”  By: Professor . Dr. Kyugho Choi, Professor Environmental Health, Seoul National Seoul, Korea (CV: cv_prof-kyungho-choi) On 20 December 2016 (11.00-12.00 hr) at Chalermprakiet Room, 5th…

THOHUN research grant announcement

>> Grant Announcement >> Application Form The Thailand One Health University Network (THOHUN) is now offering research grants for lecturers and researchers of THOHUN’s member universities. These grants aim to support graduate students in formulating and carrying out pilot field based observational research to learn the fundamentals of scientific research with emphasis on the prevention, detection, and…

“การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม วิชาการ ณ ต่างประเทศ โดยผู้ที่ได้รับทุน ICTM (ครั้งที่ 5)”

“การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม วิชาการ ณ ต่างประเทศ โดยผู้ที่ได้รับทุน ICTM (ครั้งที่ 5)” วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิทยากรดังนี้ ผศ.ธนรรถ ชูขจร รศ.เยาวพา มณีรัตน์ นางทิพยรัตน์ อยู่นวล นายสุรพล สงวนเกียรติ ดร.องอาจ มหิทธิกร นางสาวรื่นฤทัย อุดรโสม            ผศ.ธนรรถ ชูขจร (หน่วยจีโนมและเวชศาสตร์วิวัฒนาการ) ได้เข้าร่วมประชุมGenomic Epidemiology of Malaria ณ สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 1- 6 มิถุนายน 2557     Under the support of the ICTM program, Dr. Chookajorn attended the Practical Aspects of Small Molecule…