“Malaria Experimental Genetics”

On 23-27 April 2018, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University hosted the training course on “Malaria Experimental Genetics”. This training course was organized by the Wellcome Genome Campus Advance Course. Our faculty has been chosen as the venue for this course for the second time. As this course was conducted very successfully back in March,…

Big congratulations to TMDR lab

ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน (Tropical Medicine Diagnostic Reference Laboratory; TMDR) เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL” โดยห้องแลป TMDR เป็นห้องปฏิบัติการแรกของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ที่ได้เข้าร่วม โครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand (ESPReL) ภายใต้การนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์ (หัวหน้าห้องปฏิบัติการ TMDR) และคณะทำงานที่ประกอบด้วย คุณนันทรัตน์ จันทวัติ (นักวิทยาศาสตร์) คุณวีณา เจนวิทยานันท์ (นักวิทยาศาสตร์) คุณรื่นฤทัย อุดรโสม (นักวิทยาศาสตร์) ดร.บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล (นักวิทยาศาสตร์) คุณวิริยา เต๊ะดอเลาะ (สนง.บริการการวิจัย) และ คุณสุธาสินี ศรีใส (สนง.บริการการวิจัย) ได้ร่วมกันพัฒนาและจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐาน ESPReL ดังนั้น ในงาน SAFETY DAY ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน…

สรุปสาระสำคัญจาก Workshop แบบเร่งรัดในการเขียน Manuscript และ Proposal

การจัด Intensive workshop for manuscript writing & proposal writing ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม ยู เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นกิจกรรมที่จะสามารถขับเคลื่อนการผลิตผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 24 คน รูปแบบของการจัดกิจกรรม คือ แบ่งผู้เข้าร่วม Workshop ออกเป็นกลุ่มๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นจะมี Mentor ประจำอยู่ เพื่อที่จะสามารถให้คำปรึกษาและช่วย comment ในการเขียนได้อย่างใกล้ชิด ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 2 วันนั้น ผู้เข้าร่วม Workshop สามารถที่จะ concentrate กับการเขียนงานได้อย่างเต็มที่ เพราะสถานที่จัดงานมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อม และไม่มีปัจจัยภายนอกที่จะมาทำให้เสียสมาธิกับงานเขียน โดย comment จาก Mentor ในการเขียน สรุปได้ดังนี้ เริ่มต้นจากการวางแผนการทดลอง ด้วยการหา sample…

สรุปสาระสำคัญจากการอบรมความปลอดภัยทางเคมี

การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือ ศูนย์ COSHEM มาเป็นทีมวิทยากร อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “ความปลอดภัยทางเคมี เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ESPReL (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand)” อันจัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อกำหนดนโยบายด้านการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยได้ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (มาตรฐาน ESPReL) นี้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรทุกระดับที่ให้เกิดการพัฒนางานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยอย่างต่อเนื่องขึ้นได้ การบรรยายในช่วงเช้า มีผู้เข้าฟังทั้งสิ้น 70 ท่าน เป็น Lecture part เริ่มต้นด้วยการแนะนำถึงการเข้าไปลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ ได้ที่   http://esprel.labsafety.nrct.go.th/checklist.asp ภายหลังจากลงทะเบียนแล้ว 2 วัน ระบบจะอีเมล์ เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ Username และ Password มาให้ผู้สมัครได้คลิกเข้าไปจัดทำ…

ORS Evaluation Form for the Lunch Talks and Special Talks

Dear Colleagues, The Office of Research Services would like to invite you to complete the evaluation form for the Lunch Talks and Special Talks arranged by the Office. This evaluation is important for the organizers to assess the success of the lecture activities and to make the following lectures more successful and effective. If you…