สรุปสาระสำคัญจาก Workshop แบบเร่งรัดในการเขียน Manuscript และ Proposal

การจัด Intensive workshop for manuscript writing & proposal writing ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม ยู เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นกิจกรรมที่จะสามารถขับเคลื่อนการผลิตผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 24 คน รูปแบบของการจัดกิจกรรม คือ แบ่งผู้เข้าร่วม Workshop ออกเป็นกลุ่มๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นจะมี Mentor ประจำอยู่ เพื่อที่จะสามารถให้คำปรึกษาและช่วย comment ในการเขียนได้อย่างใกล้ชิด ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 2 วันนั้น ผู้เข้าร่วม Workshop สามารถที่จะ concentrate กับการเขียนงานได้อย่างเต็มที่ เพราะสถานที่จัดงานมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อม และไม่มีปัจจัยภายนอกที่จะมาทำให้เสียสมาธิกับงานเขียน โดย comment จาก Mentor ในการเขียน สรุปได้ดังนี้ เริ่มต้นจากการวางแผนการทดลอง ด้วยการหา sample…

สรุปสาระสำคัญจากการอบรมความปลอดภัยทางเคมี

การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือ ศูนย์ COSHEM มาเป็นทีมวิทยากร อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “ความปลอดภัยทางเคมี เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ESPReL (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand)” อันจัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อกำหนดนโยบายด้านการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยได้ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (มาตรฐาน ESPReL) นี้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรทุกระดับที่ให้เกิดการพัฒนางานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยอย่างต่อเนื่องขึ้นได้ การบรรยายในช่วงเช้า มีผู้เข้าฟังทั้งสิ้น 70 ท่าน เป็น Lecture part เริ่มต้นด้วยการแนะนำถึงการเข้าไปลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ ได้ที่   http://esprel.labsafety.nrct.go.th/checklist.asp ภายหลังจากลงทะเบียนแล้ว 2 วัน ระบบจะอีเมล์ เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ Username และ Password มาให้ผู้สมัครได้คลิกเข้าไปจัดทำ…

ORS Evaluation Form for the Lunch Talks and Special Talks

Dear Colleagues, The Office of Research Services would like to invite you to complete the evaluation form for the Lunch Talks and Special Talks arranged by the Office. This evaluation is important for the organizers to assess the success of the lecture activities and to make the following lectures more successful and effective. If you…

สรุปผลการดำเนินงาน “การฝึกอบรมการพิจารณาโครงการวิจัย สำหรับคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรเร่งรัด (Institutional Biosafety Committee (IBC) Training Workshop)”

การฝึกอบรมการพิจารณาโครงการวิจัย สำหรับคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรเร่งรัด “Institutional Biosafety Committee (IBC) Training Workshop” คณะกรรมการบริหารมาตรฐานและคุณภาพการวิจัย (ORIC) โดยสำนักงานบริการการวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดโครงการฝึกอบรมการพิจารณาโครงการวิจัย สำหรับคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรเร่งรัด “Institutional Biosafety Committee (IBC) Training Workshop” ซึ่งการอบรมครั้งนี้ เป็นหลักสูตรจากหน่วยศึกษานโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์ BIOTEC, สวทช. จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เข้าร่วม 23 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (FTM-IBC) 6 ท่าน โดยช่วงเช้าของการอบรมเป็นการบรรยายใน 3 หัวข้อ ดังนี้ “การประเมินความเสี่ยงของงานวิจัยด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล” โดย ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC,…

การสร้างสุขด้วยสติในองค์กร : Mindfulness in organization (สรุปโดย ดร.บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล)

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 วิทยากรจากกรมสุขภาพจิต นำโดย อ.สมพร อินทร์แก้ว (นักจิตวิทยา) ได้ให้เกียรติมาบรรยาย ณ โรงแรมรอยัลฮิล กอล์ฟ รีสอรท์ แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร เพราะมนุษย์ทุกคนมีความดีงามอยู่ในจิตใจอยู่แล้ว แต่ด้วยสภาวะทางอารมณ์และความเครียด จึงทำให้ความดีเหล่านั้นไม่ได้ถูกแสดงออกมา ดังนั้น การพัฒนาให้จิตเกิดความตั้งมั่น จะทำให้จิตได้พัก สงบ และผ่อนคลาย เป็นสภาพจิตที่มีความมั่นคง และสมดุล เหมาะที่จะใช้ทั้งในการทำงาน การประชุม ตลอดจนการใช้ชีวิต การพัฒนาจิตนี้ ทำได้ด้วยการฝึกสมาธิ ด้วยหลักการรับรู้ของสมอง ที่รับรู้การผ่านเข้า ออก ของลมหายใจ จากการสังเกตที่บริเวณเนื้อเยื่อตรงปลายจมูก ในช่วงเริ่มแรกให้หลับตา หายใจเข้าออกยาวๆ สัก 5 รอบ เมื่อมีความคิดที่เข้ามาสอดแทรก ก็อย่าไปคิดตาม ให้กลับมารู้ที่ลมหายใจ หากว่ามีความรู้สึกง่วง ก็ให้ยืดตัวตรง หายใจลึกๆ จินตนาการถึงแสงสว่าง ทำให้สมองกระตุ้นตัวขึ้น เมื่อจิตใจได้รับการพัฒนาคุณภาพแล้ว ก็จะทำให้ลดความว้าวุ้น หรือความเครียดที่สะสมอยู่ในจิตใต้สำนึก สามารถฝึกสติ(Right…