“ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา” (สรุปโดย ดร. บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล สำนักงานบริการการวิจัย

“ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา” (สรุปโดย ดร. บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล จาก ORS) ในวันที่ 31 มกราคม 2560 สถาบัน INNOTECH มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการอบรม เพื่อเสริมสร้างความตระหนักทางด้าน Technology and Innovation management โดยได้รับเกียรติจาก พญ.นภวรรณ ถาวรานันต์ เป็น สรุปสาระสำคัญของการบรรยายได้ดังนี้ 1.  IP (Intellectual Property) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Industrial property และ Copy right ดังรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf 2. Industrial Property ประกอบด้วย o Patents {Invention/Utility/Design + Novelty/Inventiveness/Industrial applicability +        …

เปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นเงินด้วย Academic Entrepreneur และการจดสิทธิบัตร (โดย ดร. ธนิต ชังถาวร จาก INNOTECT, Mahidol University)

การประชุมและการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นเงิน ด้วย Academic Entrepreneur และการจดสิทธิบัตร” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา บรรยายโดย ดร.ธนิต ชังถาวร ผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (Institute for Technology and Innovation Management: INNOTECH) โดยสรุปการบรรยาย ดังนี้ (ไฟล์:23jan2017_innotech-1 ) ช่วงแรก เป็นประชุมกับนักวิจัยของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน จํานวน 7 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.นริศรา จันทราทิตย์ / ผศ.ดร.ธนรรถ ชูขจร / รศ.ดร.นสพ.พงศ์ราม รามสูต / นางแก้วมาลา ปาละกูล / รศ.ดร.พารณ ดีคําย้อย/ ผศ.ดร.พรสวรรค์…