สรุปผลการดำเนินงาน “การฝึกอบรมการพิจารณาโครงการวิจัย สำหรับคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรเร่งรัด (Institutional Biosafety Committee (IBC) Training Workshop)”

การฝึกอบรมการพิจารณาโครงการวิจัย สำหรับคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรเร่งรัด “Institutional Biosafety Committee (IBC) Training Workshop”

คณะกรรมการบริหารมาตรฐานและคุณภาพการวิจัย (ORIC) โดยสำนักงานบริการการวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดโครงการฝึกอบรมการพิจารณาโครงการวิจัย สำหรับคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรเร่งรัด “Institutional Biosafety Committee (IBC) Training Workshop” ซึ่งการอบรมครั้งนี้ เป็นหลักสูตรจากหน่วยศึกษานโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์ BIOTEC, สวทช. จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เข้าร่วม 23 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (FTM-IBC) 6 ท่าน

โดยช่วงเช้าของการอบรมเป็นการบรรยายใน 3 หัวข้อ ดังนี้

  1. “การประเมินความเสี่ยงของงานวิจัยด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล” โดย ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC, สวทช.)
  2. “การประเมินความเสี่ยงของงานวิจัยด้านจุลินทรีย์” โดยศาสตร์ตราจารย์ ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  3. “การประเมินความเสี่ยงของงานวิจัยด้านสัตว์ทดลอง” โดย ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม เพื่อฝึกอ่านพิจารณาประเภทของโครงการวิจัย แล้วจึงปิดท้ายกิจกรรมด้วยการดูวีดีโอคลิป เพื่อฝึกพิจารณาห้องปฏิบัติการสำหรับดำเนินโครงการวิจัย             ทั้งนี้ ผลการตอบรับต่อการอบรม อยู่ในเกณฑ์ดี

สรุปผลการดำเนินงาน IBC-Training Workshop

(ผู้สรุป ดร. บุษรี ฐิตาภิวัฒนกูล หน่วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สำนักงานบริการการวิจัย)

Slide Presentation: อ.ฉายสุรีย์_TM MU IBC animal risk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s