“ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา” (สรุปโดย ดร. บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล สำนักงานบริการการวิจัย

“ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา” (สรุปโดย ดร. บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล จาก ORS)

ในวันที่ 31 มกราคม 2560 สถาบัน INNOTECH มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการอบรม เพื่อเสริมสร้างความตระหนักทางด้าน Technology and Innovation management โดยได้รับเกียรติจาก พญ.นภวรรณ ถาวรานันต์ เป็น

สรุปสาระสำคัญของการบรรยายได้ดังนี้
1.  IP (Intellectual Property) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Industrial property และ Copy right

ดังรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf

2. Industrial Property ประกอบด้วย
o Patents {Invention/Utility/Design + Novelty/Inventiveness/Industrial applicability +            Enabling disclosure + Territoriality + Limited term of protection}

o Trademark
o Geographical indication
o Trade secret

3. Copyright ประกอบด้วย
o Literary และ artistic works 1
o Computer software

4. Intellectual Property Right ครอบคลุมเฉพาะ Creations of human mind อย่างไรก็ดี ได้มีกรณีที่ถกเถียงกันในเรื่องเจ้าของผลงานจากภาพถ่ายของลิง (https://en.wikipedia.org/wiki/Monkey_selfie)

5. ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty) สิทธิบัตรที่ยื่นจดภายใต้ PCT จะสามารถขอรับการคุ้มครองได้ในหลายๆ ประเทศสมาชิก

gallery and summary :

%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b_%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b_%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%95

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s