เปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นเงินด้วย Academic Entrepreneur และการจดสิทธิบัตร (โดย ดร. ธนิต ชังถาวร จาก INNOTECT, Mahidol University)

การประชุมและการบรรยายพิเศษ

เรื่อง “เปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นเงิน ด้วย Academic Entrepreneur และการจดสิทธิบัตร”

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา

บรรยายโดย ดร.ธนิต ชังถาวร ผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (Institute for Technology and Innovation Management: INNOTECH)

โดยสรุปการบรรยาย ดังนี้ (ไฟล์:23jan2017_innotech-1 )

ช่วงแรก เป็นประชุมกับนักวิจัยของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน จํานวน 7 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.นริศรา จันทราทิตย์ / ผศ.ดร.ธนรรถ ชูขจร / รศ.ดร.นสพ.พงศ์ราม รามสูต / นางแก้วมาลา ปาละกูล / รศ.ดร.พารณ ดีคําย้อย/ ผศ.ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์และ ผศ.ดร.สันติ มณีวัชระรังษี ในการนี้ รศ.ดร.นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีและ ศ.พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย สรุปใจความสําคัญของการประชุมนี้ คือ

• Patentability เพื่อตรวจสอบว่า งานวิจัยนั้นๆ มหาวิทยาลัยมหิดล มีสิทธิที่จะสามารถนํามาจดเป็น สิทธิบัตรได้หรือไม่

• การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรด้วยโปรแกรม patentlens (https://www.lens.org/lens)

• การใช้ MU Logo เพื่อติดประกอบฉลากผลิตภัณฑ์ จะต้องมีการขออนุญาตก่อน

• มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามเข้าร่วมเป็น member ของ WIPO ในโปรแกรม WIPO Research (http://www.wipo.int/research/en/about/members.html)

ช่วงที่สอง เป็นการบรรยายพิเศษ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายทั้งสิ้น 44 คน โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายที่จะก้าวไปสู่ Entrepreneurial University

รับชมวีดีโอแนะนำการเป็น Entrepreneurial University   :

ทิศทางการวิจัยจะมุ่งเน้นไปยังการแก้ไขปัญหา ซึ่งการวิจัยนั้นๆ จะต้องสามารถสร้าง value ได้ (marketable research) เพื่อจะนําไปใช้ประโยชน์และเกิด Impact อย่างแท้จริง • ตัวชี้วัดของประเด็นนี้ คือ จํานวนทรัพย์สินทางปัญญา, จํานวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้ถูกนําไป License, จํานวนธุรกิจใหม่ New venture หรือ start-upcompany

Gallery: 

Presentation Slide: tinit_2017_01_23

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s