หลักสูตร“ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับทฤษฎี” (Principle of Biosafety Training)

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา หน่วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สังกัดสำนักงานบริการการวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับเกียรติจาก ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Center for Occupational Safety Health and Environment Management: COSHEM) มาจัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของคณะ ในหลักสูตร

“ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับทฤษฎี (Principle of Biosafety Training)”

โดยวัตถุประสงค์ ของการอบรมครั้งนี้ เป็นไปเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงหลักการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความตระหนักในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และแมลงพาหะ อย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 71 คน ท่าน รูปแบบของการอบรมเป็นการบรรยายจากวิทยากร 5 ท่าน  ในหัวข้อดังต่อไปนี้

1.Principle of Biosafety และ Biosafety Cabinet: What you need to know?
(ไฟล์ 1biosafety_bsc_level1_cholapat1)

(ไฟล์ 2 biosafety_principle_level-1_cholapat2)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลภัทร  สุขเกษม (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)

 

2.Laboratory Acquired Infection and Prevention (ไฟล์ lab-safety-resident-2016suda)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

 

3. Emergency Response (ไฟล์ emergency-and-medical-surviellancearunee)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณี  ธิติธัญญานนท์ (คณะวิทยาศาสตร์)

 

4. Decontamination and Waste Management (ไฟล์ suwat)

โดย อาจารย์สุวัฒน์  ดำนิล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

 

6. MU Regulations and Guidelines on Biosafety (ไฟล์prof-srisin-mu-talk-on-mu-regulation-on-biosafety )

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิน  คูสมิทธิ์ (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน)

 

Gallery 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s