ข้อกำหนดในการยื่นขอรับ สิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร

ข้อกำหนดในการยื่นขอรับ สิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร มีดังนี้

ข้อกำหนดขอสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นขอ สิทธิบัตร ประกอบด้วย 3 ข้อ

  1. มีความใหม่ (ใหม่ทั้งในไทยและต่างประเทศ)
  2. มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น***
  3. สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมได้

***การพิจารณาขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ได้แก่

– งานที่จะขอยื่นจดนี้มีการกำหนดปัญหาทางเทคนิคที่อ้างว่าได้เสนอแนวทางแก้ปัญหา

– แนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว เป็นสิ่งที่แจ้งชัดต่อบุคคลผู้มีความรู้/เชี่ยวชาญในวิทยาการแขนงดังกล่าวหรือไม่   หมายถึง  จะต้องเป็นสิ่งที่ไม่ชัดแจ้งต่อผู้เชี่ยวชาญในวิทยาการแขนงนั้น โดยผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาการงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้ว  ถ้าหากบุคคลที่อยู่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถคิดค้นและพัฒนาการประดิษฐ์อย่างเดียวกันขึ้นมาได้  ก็ถือว่าการประดิษฐ์นั้นเป็นสิ่งไม่ชัดแจ้งต่อผู้เชี่ยวชาญ และจะถือว่ามี “ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น”

ข้อกำหนดของสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นขอ อนุสิทธิบัตร ประกอบด้วย 2 ข้อ

  1. มีความใหม่ (ใหม่ทั้งในไทยและต่างประเทศ)
  2. สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมได้

* หากเป็นอนุสิทธิบัตร พิจารณาแล้วจะไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น


แบบฟอร์มสำหรับยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ได้แก่

  1. PT01 แบบฟอร์มเปิดเผยข้อมูลการขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร
  2. PT02 รายละเอียดการประดิษฐ์
  3. PT03 หนังสือยืนยันการเป็นผู้ประดิษฐ์

และ Link สำหรับ search สิทธิบัตรต่างๆ

> กรมทรัพย์สินทางปัญญาประเทศไทย: http://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.php

> สำนักสิทธิบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา : http://patft.uspto.gov/

> สำนักสิทธิบัตรประเทศญี่ปุ่น : https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage

> สำนักสิทธิบัตรยุโรป : http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP

> และอื่นๆ ได้แก่ https://www.lens.org/lens/search

**search โดยป้อน keyword ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ หาก search แล้วพบงานที่เหมือน/คล้าย หรือเกี่ยวข้อง และควรเก็บเอกสารที่ search ไว้เพื่อใช้อ้างอิงด้วย**

ข้อกำหนด สิทธิบัตร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s