“…รู้จัก INNOTECH รู้เท่าทันทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างมูลค่าให้กับงานวิจัย…”

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “…รู้จัก INNOTECH รู้เท่าทันทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างมูลค่าให้กับงานวิจัย…”

โดย ดร. ธนิต ชังถาวร ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 – 11.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Download : 1. สรุปการบรรยาย รู้จัก INNOTECH

2. เอกสารประกอบการบรรยาย innotech-for-you


 

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ..2559 โดยมีวัตถุประสงค์คือ 

(1) สนับสนุนบริหารจัดการนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศ
(2) ส่งเสริมการคุ้มครอง ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ สู่มหาวิทยาลัยเพื่อนำมาสนับสนุนการเติบโตตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
(4) เอื้ออำนวยให้มีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) นำความต้องการในภาคอุตสาหกรรม สังคม และประเทศกลับมาสู่การพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งงานวิจัยในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(6) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน

 

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s