“สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558”

สำนักงานบริการการวิจัย จัดบรรยายพิเศษ
เรื่อง “สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558”
โดยเรียนเชิญ ดร. ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ (ผู้อำนวยการสำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)
ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Download: สรุป พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

สรุปสาระสำคัญและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์พ.ศ. ๒๕๕๘

ก่อนอื่น ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าเชื้อโรคและพิษสจากสัตว์ ในที่นี้หมายถึงอะไร..

เชื้อโรค หมายความว่า เชื้อจุลินทรีย์ และสารชีวภาพ เฉพาะที่ทาให้เกิดโรคในคน ปศุสัตว์ สัตว์พาหนะ หรือสัตว์อื่นตามประกาศกระทรวง
เชื้อจุลินทรีย์ คือ แบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิต
สารชีวภาพ คือ
– ผลิตผลหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ถูกสร้างขึ้นหรือดัดแปลงจากพิษจากสัตว์ จุลินทรีย์ หรือเชื้ออื่นตามประกาศ
– อนุภาคโปรตีนก่อโรค (prion)
พิษจากสัตว์ หมายความว่า พิษที่เกิดจากสัตว์และทาให้เกิดภาวะที่ร่างกายทางานได้ไม่เป็นปกติในคน ปศุสัตว์ สัตว์พาหนะ หรือสัตว์อื่นตามประกาศ

การควบคุมเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดใช้เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์กระทำการใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือสุขภาพของบุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และห้ามมิให้ผู้ใดปกปิด ซ่อนเร้น หรือทำลายเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ เพื่อขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 16 และมาตรา 17)

และเพื่อประโยชน์ในการควบคุม จึงกำหนดให้มีการแบ่่งกลุ่มเชื้อโรคเป็น 4 กลุ่ม และแบ่งกลุ่มพิษจากสัตว์ เป็น 3 กลุ่ม โดยให้มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 

ารแบ่งกลุ่มเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

การดำเนินการ

(หมวด ๓ การผลิต นาเข้า ส่งออก นาผ่าน ขาย ครอบครอง)

เชื้อโรค แบ่งเป็น 4 กลุ่ม (มาตรา 18) ดังนี้
เชื้อโรค กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงน้อยหรืออันตรายน้อย ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามประกาศกำหนด
เชื้อโรค กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงปานกลางหรืออันตรายปานกลาง ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดี
เชื้อโรค กลุ่มที่ 3 ได้แก่ เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงสูงหรืออันตรายสูง ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากอธิบดี
เชื้อโรค กลุ่มที่ 4 ได้แก่ เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงสูงมากหรืออันตรายสูงมาก กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค เว้นแต่เป็นการศึกษาวิจัย เพื่อการควบคุมโรค การป้องกันโรคและการบำบัดโรค
พิษจากสัตว์ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
พิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ พิษจากสัตว์ที่ท าให้เกิดภาวะที่ร่างกายทำงานได้ไม่เป็นปรกติในระดับที่ไม่ร้ายแรงและมีวิธีรักษาที่ได้ผล ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดี
พิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2 ได้แก่ พิษจากสัตว์ที่ท าให้เกิดภาวะที่ร่างกายทำงานได้ไม่เป็นปรกติ ในระดับที่ร้ายแรงและมีวิธีรักษาที่ได้ผล ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากอธิบดี
พิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 3 ได้แก่ พิษจากสัตว์ที่ท าให้เกิดภาวะที่ร่างกายทำงานได้ไม่เป็นปรกติในระดับที่ร้ายแรงและยังไม่มีวิธีรักษาที่ได้ผล กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค เว้นแต่เป็นการศึกษาวิจัย เพื่อการควบคุมโรค การป้องกันโรคและการบำบัดโรค

 

Talk-15-3-2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s