การอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับบุคลากรทางการพยาบาลและผู้วิจัย” ครั้งที่ 2

โครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับบุคลากรทางการพยาบาลและผู้วิจัยครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ขั้นตอนและกระบวนการขอความยินยอมและการเขียนเอกสารคำอธิบายโครงการตามหลักปฏิบัติสากล ให้แก่บุคลากรทางการพยาบาล คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน บุคลากรด้านการวิจัย นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

อบรม EC.21 Dec 2015
Download:

กำหนดการจัดอบรม ครั้งที่ 2

หลักจริยธรรมการวิจัยในคนและหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและนักวิจัย โดย. ศ.ศรีสิน คูสมิทธิ์

กระบวนการขอความยินยอม โดย. รศ.สิวลี ศิริไล

การเขียนโครงร่างงานวิจัย R2R โดย ผศ.พญ.สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม

วิธีเขียนโครงการส่งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดย รศ.ดร. วรัญญา ว่องวิทย์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s