“ผลบังคับและแนวทางปฏิบัติของนักวิจัยตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558”

การบรรยายพิเศษ

เรื่อง “ผลบังคับและแนวทางปฏิบัติของนักวิจัยตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558”

เนื่องจาก พ.ร.บ. การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ปี 2558 และนักวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง จะต้องมีใบอนุญาตเท่านั้น ถึงจะทำวิจัยหรือยื่นขอเสนอโครงการวิจัยได้

 

รายละเอียดดังต่อไปนี้

Download : 1. Animals for Scientific Purposes Act 2015
2. การขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558
3. พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 Law

สำหรับผู้ใช้สัตว์ ผู้ผลิตสัตว์  ให้ดำเนินการดังนี้

 •  ผู้ใช้สัตว์ และผู้ผลิตสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องยื่นขอรับใบอนุญาต ต่อ วช. ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ พรบ.นี้ ใช้บังคับ (14 กันยายน 2558 – 14 มีนาคม 2559) (มาตรา 55)
 • หน่วยงานที่มีการเลี้ยงสัตว์ จะต้องแจ้งต่อ วช.
 • ทุกหน่วยงานที่มีการเลี้ยงสัตว์ ต้องมี คณะกรรมการกำกับดูแล (คกส.) เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการ และกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ (ม.23)
 • การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในกรณีดังต่อไปนี้ ต้องแจ้งต่อ วช. (มาตรา32)
 • การขายสัตว์ฯ การเสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขาย
 • การนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน
 • ผู้ใช้หรือผลิตสัตว์ฯ ไม่ว่าในหรือนอกสถานที่ดำเนินการ ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต (ม. 27)
 • ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณฯ (ม.14)
 • กรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้แจ้งต่อ วช. เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงกรณีดังกล่าว (ม.29)
 • กรณีที่ผู้อนุญาตมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต ผู้ยื่นคำขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง (ม.30)
 • ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตผู้ใช้สัตว์ (ม. 27 (1),(2))
 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้รับการอบรมตามหลักสูตรที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมกำหนด
 • ผู้ช่วยผู้ใช้หรือผู้ผลิตสัตว์ฯ ซึ่งดาเนินการภายใต้การควบคุมของผู้รับใบอนุญาต

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.labanimals.net


 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ผลบังคับและแนวทางปฏิบัติของนักวิจัยตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558” จัดขึ้นในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 4302 ชั้น 3 อาคารจำลอง หะริณสุต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อให้นักวิจัย มีความเข้าใจในผลบังคับตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และตอบข้อซักถามในประเด็นที่ท่านต้องการทราบ รวมถึงสามารถขอรับในอนุญาตใชัสัตว์ได้อย่างถูกต้อง

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรดังนี้
1) ดร.ประดน จาติกวนิช (ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
2) ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา (ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
++++++++++++++++++++++

สำนักงานบริการการวิจัย
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02 354 9100 ต่อ 1524

พรบ สัตว์2558-1 %282%29

ภาพบรรยากาศการบรรยาย > http://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=2240

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s