“โอกาสในการทำวิจัยที่ท่าสองยาง จังหวัดตาก”

สำนักงานบริการการวิจัย จะจัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง “โอกาสในการทำวิจัยที่ท่าสองยาง”
ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 14.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อแนะนำพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากและชี้ช่องทางหรือโอกาสที่นักวิจัยสามารถริเริ่มโครงการวิจัยใหม่ที่เป็นสหวิทยาการได้
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้
1. ดร. เจตสุมน ประจำศรี (รองคณบดีฝ่ายวิจัย)
2. รศ.นพ. ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล (หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน)

สืบเนื่องจากการลงพื้นที่เพื่อดูงานในโรงพยาบาลท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จังหวัดตาก นำโดย ดร. เจตสุมน ประจำศรี เดินทางพร้อมกับ รศ.นพ. ชูเกียรติ ศิริวิชยกุลและ รศ.กมลเนตร โอฆานุรักษ์ ซึ่งได้พบกับชาวบ้านและได้เห็นถึงปัญหารวมถึงโรคในเด็ก ซึ่งวิทยากรจึงได้จัดการเสวนาแนะนำพื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนา มีโอกาสซักถามและนำไปสู้การรววกลุ่มเพื่อทำงานวิจัยต่อไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนในชุมชนท่าสองยางให้ดีขึ้น

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s