“Ethics in Clinical Trial Research”

สำนักงานบริการการวิจัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “Ethics in Clinical Trial Research”
ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้าน GCP จากการเข้าร่วมอบรมกับ National Institutes of Health (NIH) โดยมีวิทยากรดังนี้
1. ดร. หวัง หงุ่ยตระกูล (ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน)
2. ดร. วัลลภา รูปสูง (ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย) ..(ติดภารกิจ)
3. ดร. สุภารัตน์ พัวนุกูลนนท์ (ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย)

——————————-

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “Ethics in Clinical Trial Research” เป็นการเล่าถึงประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม ซึ่งจัดโดย ICSSC of FHI360(http://www.fhi360.org/) โดยที่ NIH ให้ทุนสนับสนุนให้นักวิจัยเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ เนื้อหาของการอบรม จะเน้นถึงความเข้าใจพื้นฐานที่นักวิจัยควรรู้และปฏิบัติ

ดร.หวังและดร. สุภารัตน์ ได้เล่าถึงความสำคัญในกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การเริ่มต้น การวางแผน การเก็บข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล และสำหรับนักวิจัยที่ต้องทำงานกับอาสาสมัครก็ควรทำให้ถูกต้องตามหลักพื้นฐาน รวมถึงการสื่อสารให้อาสาสมัครเข้าใจตรงกันนับเป็นอีกหนึ่งข้อที่สำคัญ เพื่อให้การทำงานเป้นไปอย่างราบรื่น

นอกจากนี้ งานด้าน Clinical Trial จำเป็นที่จะต้องมี SOP ซึ่งจะมีประโยชน์มากต่อการทำงานอย่างมีแผนและมีผู้รับผิดชอบชัดเจน เข้าใจในภาพรวมและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับผู้ร่วมงาน รวมถึงผู้ที่จะมาปฏิบัติงานแทนกัน SOP จะเป็นข้อมูลให้สามารถทำงานต่อไปได้

ด้านการเก็บข้อมูล นักวิจัยจะต้องสื่อสารกับอาสาสมัครให้เข้าใจตรงกัน ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามซึ่งการใช้เอกสารเพียงอย่างเดียวอาจจะสื่อได้ไม่ครอบคลุม จะต้องมีวิธีการอื่นๆรองรับให้รอบคอบ อีกทั้งยังต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและไม่ส่งผลเสียต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยดร. สุภารัตน์ ยังได้เล่าถึงประสบการณ์ในการทำวิจัยที่ประเทศปาปัวนิวกินี ซึ่งยกตัวอย่างในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยเข้าใจในข้อควรปฏิบัติมากขึ้น

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากแพทย์ อาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมฟังบรรยาย เป็นโอกาสที่ ศ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามีและ รศ.ยุพาพร วัฒนกูล ได้ร่วมตอบคำถามและให้ความรู้เพิ่มเติมในประเด็นต่างๆด้วย

Download: ClinicalResearchTraining_presentation_WN_SP2_Oct_15

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s