Strategic Planning#6

“ประเทศไทยมีและใช้งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน”

จากวิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ สู่แผนยุทธศาสตร์วิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 15 ปี
โดย ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ (เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.)
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558
เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s