การแชร์ประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุม ASTMH

การแชร์ประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุม ASTMH
วันที่ : พุธ ที่ 29 เมษายน 2558
เวลา : 13.30 – 15.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การแชร์ประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุม ASTMH : 63rd Annual Meeting The American Society of Tropical Medicine and Hygeiene, 2 – 6 November 2014, United States of America, Louisiana, New Orleans”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้ทราบถึงประโยชน์และมุมมองใหม่ในด้านงานวิจัยที่ได้จากการไปเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งการเดินทางไปเข้าประชุมในครั้งนี้ คณะฯได้มีส่วนในการให้ทุนสนับสนุนการเดินทาง เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้ Update สถานการณ์ของโลก อีกทั้งพบปะเครือข่าย กระชับความสัมพันธ์ และสร้างความร่วมมือในการทำงานวิจัยต่อไป

บรรยายโดยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและทีมผู้เข้าร่วมงานประชุมดังนี้
1. ศ. พญ. เยาวลักษณ์ สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
2. รศ. ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน
3. รศ. ยุพาพร วัฒนกูล ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
4. รศ. จรณิต แก้วกังวาล ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน
5. รศ. เกศินี โชติวานิช ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
6. ผศ. จิตติมา ฐิตวัฒน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
7. พญ. ฉัตรพร กิตติตระกูล ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
8. นพ. วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
9. พญ. วีรวรรณ ลุวีระ ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
10. ดร. พัชรา ศรีวิชัย ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
11. ดร. หวัง หงุ่ยตระกูล ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน
12. ดร. รภัทภร ภัทรภูวิช ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
13. นางพรพิมล อดัมส์ สำนักงานบริการการวิจัย
14. นางสาวพิชชาภา วุฒิเกษ สำนักงานบริการการวิจัย

สามารถ Download Slide การบรรยายพิเศษนี้ ได้ที่ >>
กลุ่มที่ 1 (ทีมวิจัย Vivax) 1.ASTMH2014 Patchara_Wang_Nok
กลุ่มที่ 2 (ทีมแพทย์) 2.1 Poster Presentation , 2.2 ASTMH2014.CTM-TP
กลุ่มที่ 3 3.ASTMH2014 , 3.1 ASTMH2014
กลุ่มที่ 4 4. ASTMH.Dean

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s