การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการไปเข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศจากเงินทุน ICTM (ครั้งที่ 2)

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการไปเข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศจากเงินทุน ICTM (ครั้งที่ 2) ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557

โดยวิทยากร ได้แก่

1.รศ. ดร.เกศินี โชติวานิช

2. ดร.องอาจ มหิทธิกร

3. คุณจันทิรา สุทธิกรชัย

4. ผศ. ดร.วรนุช หวังศุภชาติ

5. ผศ. ดร.จิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย

6. อ.พัชรา ศรีวิชัย

รศ. ดร. เกศินี โชติวานิช (ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน) ได้เข้าร่วมประชุม 6th ASEAN Congress of Tropical Medicine and Parasitology (ACTMP 2014) ภายใต้แนวคิด Global Challenges in Tropical Diseases: Bridging Gaps and Building Partnerships เมื่อวันที่ 5-7 มีนาคม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อนำเสนอผลงานในแบบโปสเตอร์ ชื่อเรื่อง In vitro Drug Susceptibility of Plasmodium falciparum Using a SYBR Green 1 Assayการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ได้พาทีมผู้ช่วยวิจัยไปด้วย 1 คน ( ใช้ทุนส่วนตัว เพื่อให้น้องมีโอกาสได้สัมผัสเวทีวิชาการต่างประเทศ ) การประชุมครั้งนี้มี Keynote ที่มีชื่อเสียงหลายท่านเช่น รศ.นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ (จากเขตร้อน) Dr. Stephen Hoffman ผู้ซึ่งทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง PfSPZ วัคซีน โดยได้นำเสนอผลการทดลองใช้วัคซีนนี้ฉีดเข้าไปในคน โดยใช้โปรแกรมสแกนหาตำแหน่งที่แน่นอนก่อน แล้วจึงฉีดยา ซึ่งมีการทำการทดลองนี้ที่ประเทศสาธารณรัฐมาลี และ ยังทำให้ได้พบกับ Dr. Reuben Sharma ผู้เป็นประธานของMalaysian Society of Parasitology and Tropical Medicineและบอกว่ากำลังจะไปเสนอตัวให้ประเทศมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ICOPA ครั้งที่ 14

( เขาจึงเป็นคู่แข่งกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  ในการไป Bidding ที่ประเทศเม็กซิโกเร็วๆนี้ ) จากการพบปะพูดคุยหารือกับผู้เข้าร่วมการประชุม ทำให้ได้เครือข่ายที่จะทำงานวิจัยร่วมกันต่อไป ได้ผู้สนใจสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะฯและมาสมัครเข้าเรียนแล้ว เลยได้ลูกศิษย์แถมมาด้วย จึงขอแนะนำว่าการไปประชุมควรมีข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ ไว้ด้วย เป็นการช่วยเพิ่มนักศึกษาต่างชาติให้กับคณะฯ

เกร็ดเล็กๆ จากการเดินทางครั้งนี้ โดยใช้บริการสายการบิน Low cost เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะได้พาผู้ช่วยวิจัยไปด้วย 1 คน ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ในการขึ้นเครื่องบินที่สนามบินมาเลเซีย ซึ่งมีผู้โดยสารมาใช้บริการจำนวนมาก ทุกคนต้องเดินหาหมายเลขเครื่องบินที่จอดเรียงอยู่เป็นแถวด้วยตัวเอง คล้ายกับสถานีขนส่งรถโดยสาร จึงเป็นประสบการณ์ที่ขอ Share ให้รับทราบด้วย
ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมนี้
1) Knowledge  2) Friendship 3) Experience ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างสถาบันเพิ่มขึ้น     Download

          น.ส. จันทิรา สุทธิกรชัย และ ดร. องอาจ มหิทธิกร (ภาควิชาโปรโตซัว) ได้เข้าร่วมประชุม 24thInternational Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitological (WAAVP 2013) ณ.เมือง Perth ประเทศออสเตรเลีย  เป็นการประชุมทางด้านปศุสัตว์ โดยมีรศ. พญ. เยาวลักษณ์ สุขธนะ (คณบดี) เป็น Keynote ในหัวข้อเรื่อง One World Health: Whose world, whose health? ด้วย น.ส. จันทิรา สุทธิกรชัย นำเสนอผลงานในแบบโปสเตอร์ ชื่อเรื่อง Detection of Cryptosporidium spp. and Giardia spp. in water samples from the border areas of Thailand และ อาจารย์ ดร. องอาจ มหิทธิกร นำเสนอผลงานในแบบโปสเตอร์ ชื่อเรื่อง Zoonotic Blastocystis in wildlife in western Thailand ทั้ง 2 เรื่อง ได้รับคัดเลือกให้นำข้อมูลในโปสเตอร์มานำเสนอบนเวทีในรูปแบบ Poster oral presentation1 สไลด์ ในเวลา 3 นาทีและซักถาม เป็นที่น่าตื่นเต้นและได้ประสบการณ์ที่ดีหัวข้อเรื่อง Protozoa เป็นเรื่องที่มีการนำเสนอแบบ oral รวมถึง 46 หัวข้อ One Health เป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญมาก เพราะเป็นแนวคิดของการใช้ชีวิตอยู่บนโลกร่วมกันทั้งคน สัตว์เลี้ยง และสัตว์ป่า มีการนำสัตว์ประจำถิ่นของประเทศออสเตรเลีย มาให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดด้วย นอกจากนี้ ยังได้พบผู้วิจัยคนสำคัญทางด้านเชื้อCryptosporidiumและได้ทราบแนวโน้ม Helminthologyซึ่งมีความสำคัญในการทำวิจัยต่อไปการประชุมWAAVP ครั้งต่อไปจะจัดที่ประเทศอังกฤษ ทำให้ได้ทราบTrend การวิจัยประสบการณ์การนำเสนอผลงานบนเวทีด้วยเวลาที่จำกัด  ได้ไปเยี่ยมชม Perth Zoo และ Western Australian Museum อีกด้วย     Download

          ผศ. ดร. วรนุช หวังศุภชาติ (ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม) 16th River Symposium 2013 ที่เมืองBrisbane ประเทศออสเตรเลีย ผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้ดูแลเรื่องน้ำ จากภาครัฐ เอกชน และผู้วิจัยทางด้านนี้ เป็นการประชุมในเรื่องการดูแลแม่น้ำ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 700 คน  ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการไปดูงานตามสถานที่ต่างๆ ประเด็นหลักๆ คือ เรื่องน้ำ (ที่มาของแหล่งน้ำ) เรื่องพลังงาน (การใช้น้ำผลักดันทำให้เกิดการผลิตพลังงานไฟฟ้า) การดูแลรักษาน้ำ การดำรงชีวิตระหว่างคนกับแหล่งน้ำ (โดยคำนึงถึงระบบความเป็นอยู่ของคน) นิเวศน์วิทยาของน้ำ ( เช่น นิเวศน์วิทยาของแม่น้ำโขง โดยที่ประเทศลาวผลิตไฟฟ้าจากน้ำ และประเทศไทยเป็นผู้ซื้อไฟฟ้า จากประเทศลาว) เรื่องการสร้างจิตสำนึกในการรักษา ป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษในแหล่งน้ำซึ่ง ผศ.ดร.วรนุช มีความสนใจทำวิจัยทางด้าน Water born diseasesโดยเฉพาะลุ่มแม่น้ำโขงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรหลายประเทศ ซึ่งได้ประโยชน์คือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาแม่น้ำสำคัญๆ ของประเทศต่างๆ     Download

          ผศ. ดร. จิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย (ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์) ได้เข้าร่วมประชุม International Symposium on Fundamental and Applied Science 2014 (ISFAS 2014) ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นการนำเสนอแบบโปสเตอร์ในเรื่อง Species distribution and molecular identification of hemetophagous flies in the tribe stomoxyini (diptera: muscidae) collecting from natural sources of Thailand ซึ่งแมลงวันคอกสัตว์ (Stomoxyini flies) ในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ได้พานักศึกษา (ลูกศิษย์ )ไปเรียนรู้เวทีวิชาการนานาชาติด้วย  ซึ่งการไปประเทศญี่ปุ่น ต้องมีการวางแผนเรื่องที่พักและการเดินทางให้อยู่ใกล้สถานีรถไฟเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และสถานีรถไฟบางแห่งจะมี Museum ที่น่าสนใจตั้งอยู่ด้วย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความก้าวหน้าทางด้านแมลง และเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษา และการประชุมครั้งนี้ จัดในช่วงดอกซากุระบาน จึงมีโอกาสชื่นชม และไปทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งรวมทั้งการเข้าชม Museum of Natural and Science และ Tokyo Tower     Download 

          ดร. พัชรา ศรีวิชัย (ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์) The Asia Pacific Malaria Elimination Network (APMEN VI) Vector Working Group meeting ที่ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ผู้เข้าร่วมประชุม (ส่วนมาก) จะมาจาก WHO  หน่วยงานภาครัฐบาล และเป็น Key policy จากเครือข่าย 15 ประเทศ วัตถุประสงค์การประชุมนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการกำจัดมาลาเรียให้หมดไปจากบริเวณแถบ Asia Pacificและสร้างNetwork แลกเปลี่ยนประสบการณ์ /Know how ในการดำเนินการด้านโรคมาลาเรียของแต่ละประเทศโดยให้ความสำคัญ ความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical knowledge) มีการตระหนักถึงความสำคัญ (Regional awareness) มีกลยุทธ์ด้านความร่วมมือ (Strategic partnership) มีการสนับสนุนในเรื่องนี้ (Advocacy for elimination agenda) และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of ownership of network) ทั้งนี้ การประชุมแบ่งการระดมสมองเป็น 2 กลุ่ม คือVivax working group และ Vectorcontrol working group ซึ่ง ดร. พัชรา ได้นำเสนอในหัวข้อเรื่อง Molecular tools for detection of sporozoite/oocyst positivity & Molecular identification tools on vector complexและยังได้แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ระดมสมอง ในเรื่อง Malaria controls, Actual situation and local problems, Drug resistance และ Malaria policy across the countries ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า ในหลายๆ ประเทศได้มีอัตราการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรีย ในจำนวนที่ลดน้อยลงเป็นอย่างมาก โดยได้รับความรู้ ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านโรคมาลาเรีย กับประเทศสมาชิกเครือข่ายของ APMEN  รวมทั้ง Update สถานการณ์ปัจจุบันการควบคุมและป้องกันโรคมาลาเรีย     Download 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s