ประกาศมหาวิทยาลัย

การขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนในประเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พ.ศ. 2558 [14 ธันวาคม 2558]

การขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการขออนุมัติและมอบอำนาจลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน/องค์กรในต่างประเทศ [9 พฤศจิกายน 2558]

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ พ.ศ. 2558 [2 มิถุนายน 2558]

“Talent Mobility” 

โครงการสงเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้อาจารย์หรือนักวิจัยไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ. 2559 [27 มกราคม 2559]

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s