TMDR welcome visitors from Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 คณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้น ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) จึงเล็งเห็นว่าห้องปฎิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (Tropical Medicine Diagnostic Reference Laboratory: TMDR) มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นต้นแบบให้สถาบันการศึกษาภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน เนื่องจาก TMDR มีความโดดเด่นในเรื่องการพัฒนางานด้านความปลอดภัย และเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189:2012 / ISO 15190:2003 อีกทั้งยังได้รับรางวัลให้เป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ในการนี้ ผศ.ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ TMDR ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำความเป็นมา และนโยบายคุณภาพของ TMDR นอกจากนี้ คุณพัฒนา เอี่ยมกระสินธ์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวแนะนำศูนย์ COSHEM จากนั้น คณะผู้เข้าดูงานจึงเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ TMDR โดยมีคุณนันทรัตน์ จันทวัติ และคุณวีณา เจนวิทยานันท์ นักวิทยาศาสตร์ประจำ…

“Malaria Experimental Genetics”

On 23-27 April 2018, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University hosted the training course on “Malaria Experimental Genetics”. This training course was organized by the Wellcome Genome Campus Advance Course. Our faculty has been chosen as the venue for this course for the second time. As this course was conducted very successfully back in March,…

Big congratulations to TMDR lab

ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน (Tropical Medicine Diagnostic Reference Laboratory; TMDR) เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL” โดยห้องแลป TMDR เป็นห้องปฏิบัติการแรกของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ที่ได้เข้าร่วม โครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand (ESPReL) ภายใต้การนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์ (หัวหน้าห้องปฏิบัติการ TMDR) และคณะทำงานที่ประกอบด้วย คุณนันทรัตน์ จันทวัติ (นักวิทยาศาสตร์) คุณวีณา เจนวิทยานันท์ (นักวิทยาศาสตร์) คุณรื่นฤทัย อุดรโสม (นักวิทยาศาสตร์) ดร.บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล (นักวิทยาศาสตร์) คุณวิริยา เต๊ะดอเลาะ (สนง.บริการการวิจัย) และ คุณสุธาสินี ศรีใส (สนง.บริการการวิจัย) ได้ร่วมกันพัฒนาและจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐาน ESPReL ดังนั้น ในงาน SAFETY DAY ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน…

Special talk เรื่อง”Biosensors and their applications” โดย รศ. ดร. ธงชัย แก้วพินิจ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักงานบริการการวิจัย จัด Special Talk ในหัวข้อ “Biosensors and their applications” บรรยายโดย รศ. ดร. ธงชัย แก้วพินิจ จากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (CV: CV รุปDr.Thongchai เชิญบรรยาย ) วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10:00 – 11:00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล Presentation Slide:  biosensor D-Tect Video ตัวอย่างนวัตกรรม (ประกอบการบรรยาย) : https://www.youtube.com/watch?v=mS1zgd2HDVk 

สรุปสาระสำคัญจาก Workshop แบบเร่งรัดในการเขียน Manuscript และ Proposal

การจัด Intensive workshop for manuscript writing & proposal writing ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม ยู เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นกิจกรรมที่จะสามารถขับเคลื่อนการผลิตผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 24 คน รูปแบบของการจัดกิจกรรม คือ แบ่งผู้เข้าร่วม Workshop ออกเป็นกลุ่มๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นจะมี Mentor ประจำอยู่ เพื่อที่จะสามารถให้คำปรึกษาและช่วย comment ในการเขียนได้อย่างใกล้ชิด ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 2 วันนั้น ผู้เข้าร่วม Workshop สามารถที่จะ concentrate กับการเขียนงานได้อย่างเต็มที่ เพราะสถานที่จัดงานมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อม และไม่มีปัจจัยภายนอกที่จะมาทำให้เสียสมาธิกับงานเขียน โดย comment จาก Mentor ในการเขียน สรุปได้ดังนี้ เริ่มต้นจากการวางแผนการทดลอง ด้วยการหา sample…

สรุปสาระสำคัญจากการอบรมความปลอดภัยทางเคมี

การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือ ศูนย์ COSHEM มาเป็นทีมวิทยากร อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “ความปลอดภัยทางเคมี เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ESPReL (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand)” อันจัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อกำหนดนโยบายด้านการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยได้ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (มาตรฐาน ESPReL) นี้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรทุกระดับที่ให้เกิดการพัฒนางานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยอย่างต่อเนื่องขึ้นได้ การบรรยายในช่วงเช้า มีผู้เข้าฟังทั้งสิ้น 70 ท่าน เป็น Lecture part เริ่มต้นด้วยการแนะนำถึงการเข้าไปลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ ได้ที่   http://esprel.labsafety.nrct.go.th/checklist.asp ภายหลังจากลงทะเบียนแล้ว 2 วัน ระบบจะอีเมล์ เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ Username และ Password มาให้ผู้สมัครได้คลิกเข้าไปจัดทำ…