การอบรมความรู้เบื้องต้นด้านลิขสิทธิ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้จัดการอบรมเรื่อง ความรู้เบื้องต้นด้านลิขสิทธิ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้ “โครงการจัดทำระบบส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัย” โดยจัดการอบรมให้กับผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้ที่สนใจ กิจกรรมการอบรมถูกแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้ หัวข้อที่ 1. การบรรยายเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นด้านลิขสิทธิ์” บรรยาย โดย คุณนายปรัชญา ไพโรจน์กุลมณี ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เริ่มด้วยการให้ความหมายของ “ลิขสิทธิ์” คือ สิทธิแต่เพียงผู้เดียว ของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการกระทำการใดๆ เกี่ยวกับผลงานของตน อาทิ การทำสำเนา ดัดแปลง แก้ไขเพิ่มเติมผลงาน นำผลงานออกเผยแพร่ ฯลฯ และผลงานที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง งานสร้างสรรค์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ มี 9 ประเภท • วรรณกรรม • โสตทัศนวัสดุ • นาฏกรรม • ภาพยนตร์ • ศิลปกรรม…

สรุปสาระสำคัญจากงานบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทำงานวิจัยอย่างไร ไม่ให้เกิด Academic misconduct”

เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับเกียรติจาก         นายแพทย์กิตติศักดิ์ กุลวิชิต อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้มีส่วนสำคัญในการเรียบเรียงหนังสือเรื่อง “คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ” (สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.tm.mahidol.ac.th/research/News&Events/2019_03_05/2019_03_05.pdf) ซึ่งได้จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  มาเป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้ร่วมฟังการบรรยายครั้งนี้จำนวน 70 คน สรุปประเด็นสำคัญได้ดังต่อไปนี้ จรรยาบรรณ vs. จริยธรรม ความเหมือนที่แตกต่าง เมื่อระบุถึงคำนิยาม คำว่า จรรยา แปลได้ถึงกริยาของหมู่คณะ คำว่า บรรณ หมายถึง Text เราจึงมักจะพบเห็นคำแปลในลักษณะที่เป็นจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่วนคำว่า จริยธรรมจะนิยมใช้ใน context ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ Human being และสังคมก็ได้ set พฤติกรรมที่ยอมรับได้เอาไว้ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้นกฎหมายจึงเป็น bottom line ของมาตรการที่ใช้กันเพื่อให้สังคมมนุษย์น่าอยู่ จรรยาบรรณ / จริยธรรม…

สรุปสาระสำคัญจากงาน Biosafety Training Course: Principle & Practice

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย (FTM-ORIC) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Biosafety Training ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 40 คน แบ่งเป็น FTM Student (20) FTM Staff (15) และ Student จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (5) โดยมีการบรรยายจำนวน 9 หัวข้อ และแบ่งการฝึกปฏิบัติออกเป็น 4 ฐาน ดังสรุปรายละเอียดต่อไปนี้             ผศ.ดร.กอบพร บุญนาค บรรยายในหัวข้อ Principle of Biosafety ได้กล่าวถึงความสำคัญของเรื่องนี้ ว่าครอบคลุมไปถึง…

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Thailand 4.0: Healthtech startup and how to pitch your business”

เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานบริการการวิจัย ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Thailand 4.0: Healthtech startup and how to pitch your business” บรรยายโดยคุณกวิน แก่นตระกูล ตำแหน่ง Senior Manager และคุณฐิติพร มุขสมบัติ ตำแหน่ง Business Development Manager จากบริษัทเอ็มพีกรุ๊ป (ประเทศไทย) โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายทั้งสิ้น 29 คน เริ่มโดยการเล่าถึงความรู้พื้นฐานทางด้านเศษฐกิจโลก รวมทั้งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นในประเด็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการเทคโนโลยีทางการแพทย์ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่มากขึ้น จึงทำให้เป็นช่องทางที่น่าสนใจในการทำการตลาด และเศรษฐกิจไทย โดยปัจจุบันเริ่มเห็นผู้ประกอบการที่เป็นองค์กรขนาดเล็ก หันมาทำ Start up ต่างจากยุคก่อนที่เป็น SME ซึ่งคุณกวินได้เน้นถึงความแตกต่างของธุรกิจทั้งสองประเภท ดังนี้ SME ทำธุรกิจโดยอิงตามกระแสความต้องการของตลาด ณ ตอนนั้น ก่อตั้งโดยเจ้าของคนเดียว ก็อปปี้โมเดลธุรกิจทั่วไป มาใช้ทำธุรกิจได้ไม่ยาก หากลยุทธ์ทางธุรกิจได้จากแหล่งความรู้ทั่วไป…

สรุปสาระสำคัญจากงานเสวนาเรื่อง Authorship Case Study

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช. (R&D Quality Management: RQM Division of NSTDA) ได้จัดงานเสวนาเรื่อง Authorship Case Study ณ ห้องประชุม อาคาร BIOTEC เวลา 9.00-12.00 น. เริ่มต้นด้วยการกล่าวเปิดงาน โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ที่ได้เล่าว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นงานที่ต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้ว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม และให้ความสำคัญกับ Authorship เพราะในทุกๆ บริบทของการวิจัย จะลงท้ายด้วยการ Documentation ดังนั้น ฝ่าย RQM จึงจำเป็นต้องให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการใส่ชื่อ Authors และอาจพัฒนาขึ้นไปเป็น Consensus Code of Ethics ในการทำงานระหว่าง Lab ภายใน สวทช. ได้ จากนั้น นพ.กิตติศักดิ์…

สรุปสาระสำคัญจากงานเสวนา เรื่อง “เครือข่ายพันธมิตร ภารกิจ Research Integrity”

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (The Office of Research Integrity) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้จัดงานเสวนา เรื่อง “เครือข่ายพันธมิตร ภารกิจ Research Integrity” ในเวลา 13.30-16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้าน RI โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมอภิปราย และมี ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ (รอง ผอ. สวทช.) เป็นผู้ดำเนินรายการ ดังสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ได้กล่าวถึงตัวอย่างของสถานภาพของการดำเนินการด้าน RI ใน 3 ประเทศตัวอย่าง คือ ประเทศ Web link ลักษณะหน่วยงาน USA https://ori.hhs.gov/ Office of…

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมชี้แจง “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.2561”

  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้จัดการประชุมชี้แจงการบังคับใช้ข้อบังคับฯ ฉบับนี้ ซึ่งใช้แทนข้อบังคับฯ พ.ศ.2554 (ฉบับเดิม) (ดังแสดงรายละเอียดในข้อบังคับฯ และประกาศฯ ที่แนบมาด้วย) โดยสรุปประเด็นการแก้ไข ออกได้เป็น 5 เรื่อง คือ คำนิยาม (Definition) : เพิ่มเติมนิยามเรื่อง ผลงานวิจัย / นวัตกรรม / การประกวดผลงาน เข้าไปด้วย และ ขยายความคำนิยามของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้รวมไปถึงลูกจ้างที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ความเป็นเจ้าของ (Ownership) : แบ่งแยกประเภทของ Ownership เป็นงาน 3 แบบ คือ งานที่สร้างสรรค์โดยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย / งานที่สร้างสรรค์โดยนักศึกษา / งานที่สร้างสรรค์โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หน้าที่ของผู้สร้างผลงาน : ผู้สร้างผลงานต้องไม่กระทำในลักษณะที่ละเมิดผลงานของผู้อื่น / แจ้งและเปิดเผยรายละเอียดอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยไม่ชักช้า / รักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ หากต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร…