สรุปสาระสำคัญจากการประชุมชี้แจง “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.2561”

  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้จัดการประชุมชี้แจงการบังคับใช้ข้อบังคับฯ ฉบับนี้ ซึ่งใช้แทนข้อบังคับฯ พ.ศ.2554 (ฉบับเดิม) (ดังแสดงรายละเอียดในข้อบังคับฯ และประกาศฯ ที่แนบมาด้วย) โดยสรุปประเด็นการแก้ไข ออกได้เป็น 5 เรื่อง คือ คำนิยาม (Definition) : เพิ่มเติมนิยามเรื่อง ผลงานวิจัย / นวัตกรรม / การประกวดผลงาน เข้าไปด้วย และ ขยายความคำนิยามของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้รวมไปถึงลูกจ้างที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ความเป็นเจ้าของ (Ownership) : แบ่งแยกประเภทของ Ownership เป็นงาน 3 แบบ คือ งานที่สร้างสรรค์โดยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย / งานที่สร้างสรรค์โดยนักศึกษา / งานที่สร้างสรรค์โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หน้าที่ของผู้สร้างผลงาน : ผู้สร้างผลงานต้องไม่กระทำในลักษณะที่ละเมิดผลงานของผู้อื่น / แจ้งและเปิดเผยรายละเอียดอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยไม่ชักช้า / รักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ หากต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร…

สรุปสาระสำคัญจากการสัมมนา Special Seminar on Entrepreneurship and Innovation Eco-system: Experience Sharing from Japan, The University of Tokyo

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ได้มีการจัดสัมมนาพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (INNOTECH) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) ประเทศญี่ปุ่น ต้องการจะส่งเสริม Entrepreneurial Ecosystem ด้วยการเล่าถึงความสำเร็จของ University of Tokyo ที่สามารถผลักดันให้เกิดบริษัท Startups จาก UTokyo ได้มากถึง 30 บริษัท/ปี ทั้งนี้ เบื้องหลังของการพัฒนานี้ คือ Industrial Competitiveness Enhancement Act (2014) ของประเทศญี่ปุ่น ที่ทำให้ University of Tokyo สามารถจัดตั้งบริษัท UTokyo IPC และบริษัท Todia TLO…

สรุปสาระสำคัญจากโครงการประชุมบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยกับพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 และ การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ”

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเชิงวิชาการ ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ความเป็นมา ความสำคัญ และกฏระเบียบที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ มาเป็นวิทยากร บรรยายในครั้งนี้ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม ดังนี้ ความสำคัญของทรัพยากรชีวภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรเหล่านี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ ทรัพย์สินทางปัญญากับการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ สำหรับงานนี้  ได้มุ่งเน้นที่ พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ซึ่งนักวิจัยจะเกี่ยวข้องโดยตรงใน 2 มาตรา คือ มาตรา 52 (การเข้าถึงเพื่อประโยชน์ทางการค้า) “ผู้ไดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษาทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ โดยให้นำเงินรายได้ตามข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ส่งเข้ากองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง” และมาตรา 53 “ผู้ใดทำการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว…

TMDR welcome visitors from Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 คณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้น ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) จึงเล็งเห็นว่าห้องปฎิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (Tropical Medicine Diagnostic Reference Laboratory: TMDR) มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นต้นแบบให้สถาบันการศึกษาภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน เนื่องจาก TMDR มีความโดดเด่นในเรื่องการพัฒนางานด้านความปลอดภัย และเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189:2012 / ISO 15190:2003 อีกทั้งยังได้รับรางวัลให้เป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ในการนี้ ผศ.ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ TMDR ได้กล่าวต้อนรับ แนะนำความเป็นมา และนโยบายคุณภาพของ TMDR นอกจากนี้ คุณพัฒนา เอี่ยมกระสินธ์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวแนะนำศูนย์ COSHEM จากนั้น คณะผู้เข้าดูงานจึงเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ TMDR โดยมีคุณนันทรัตน์ จันทวัติ และคุณวีณา เจนวิทยานันท์ นักวิทยาศาสตร์ประจำ…

“Malaria Experimental Genetics”

On 23-27 April 2018, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University hosted the training course on “Malaria Experimental Genetics”. This training course was organized by the Wellcome Genome Campus Advance Course. Our faculty has been chosen as the venue for this course for the second time. As this course was conducted very successfully back in March,…

Big congratulations to TMDR lab

ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน (Tropical Medicine Diagnostic Reference Laboratory; TMDR) เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL” โดยห้องแลป TMDR เป็นห้องปฏิบัติการแรกของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ที่ได้เข้าร่วม โครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand (ESPReL) ภายใต้การนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์ (หัวหน้าห้องปฏิบัติการ TMDR) และคณะทำงานที่ประกอบด้วย คุณนันทรัตน์ จันทวัติ (นักวิทยาศาสตร์) คุณวีณา เจนวิทยานันท์ (นักวิทยาศาสตร์) คุณรื่นฤทัย อุดรโสม (นักวิทยาศาสตร์) ดร.บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล (นักวิทยาศาสตร์) คุณวิริยา เต๊ะดอเลาะ (สนง.บริการการวิจัย) และ คุณสุธาสินี ศรีใส (สนง.บริการการวิจัย) ได้ร่วมกันพัฒนาและจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐาน ESPReL ดังนั้น ในงาน SAFETY DAY ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน…

Special talk เรื่อง”Biosensors and their applications” โดย รศ. ดร. ธงชัย แก้วพินิจ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักงานบริการการวิจัย จัด Special Talk ในหัวข้อ “Biosensors and their applications” บรรยายโดย รศ. ดร. ธงชัย แก้วพินิจ จากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (CV: CV รุปDr.Thongchai เชิญบรรยาย ) วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10:00 – 11:00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล Presentation Slide:  biosensor D-Tect Video ตัวอย่างนวัตกรรม (ประกอบการบรรยาย) : https://www.youtube.com/watch?v=mS1zgd2HDVk