Special talk เรื่อง”Biosensors and their applications” โดย รศ. ดร. ธงชัย แก้วพินิจ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักงานบริการการวิจัย จัด Special Talk ในหัวข้อ “Biosensors and their applications” บรรยายโดย รศ. ดร. ธงชัย แก้วพินิจ จากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (CV: CV รุปDr.Thongchai เชิญบรรยาย ) วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10:00 – 11:00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล Presentation Slide:  biosensor D-Tect Video ตัวอย่างนวัตกรรม (ประกอบการบรรยาย) : https://www.youtube.com/watch?v=mS1zgd2HDVk 

สรุปสาระสำคัญจาก Workshop แบบเร่งรัดในการเขียน Manuscript และ Proposal

การจัด Intensive workshop for manuscript writing & proposal writing ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม ยู เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นกิจกรรมที่จะสามารถขับเคลื่อนการผลิตผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 24 คน รูปแบบของการจัดกิจกรรม คือ แบ่งผู้เข้าร่วม Workshop ออกเป็นกลุ่มๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นจะมี Mentor ประจำอยู่ เพื่อที่จะสามารถให้คำปรึกษาและช่วย comment ในการเขียนได้อย่างใกล้ชิด ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 2 วันนั้น ผู้เข้าร่วม Workshop สามารถที่จะ concentrate กับการเขียนงานได้อย่างเต็มที่ เพราะสถานที่จัดงานมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อม และไม่มีปัจจัยภายนอกที่จะมาทำให้เสียสมาธิกับงานเขียน โดย comment จาก Mentor ในการเขียน สรุปได้ดังนี้ เริ่มต้นจากการวางแผนการทดลอง ด้วยการหา sample…

สรุปสาระสำคัญจากการอบรมความปลอดภัยทางเคมี

การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือ ศูนย์ COSHEM มาเป็นทีมวิทยากร อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “ความปลอดภัยทางเคมี เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ESPReL (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand)” อันจัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อกำหนดนโยบายด้านการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยได้ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (มาตรฐาน ESPReL) นี้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรทุกระดับที่ให้เกิดการพัฒนางานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยอย่างต่อเนื่องขึ้นได้ การบรรยายในช่วงเช้า มีผู้เข้าฟังทั้งสิ้น 70 ท่าน เป็น Lecture part เริ่มต้นด้วยการแนะนำถึงการเข้าไปลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ ได้ที่   http://esprel.labsafety.nrct.go.th/checklist.asp ภายหลังจากลงทะเบียนแล้ว 2 วัน ระบบจะอีเมล์ เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ Username และ Password มาให้ผู้สมัครได้คลิกเข้าไปจัดทำ…

Dr Leetachewa, Asst. Prof. Thamwiriyasati present special talk

On September 4, 2017, Dr Somphob Leetachewa from the Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University and Asst. Prof. Niramon Thamwiriyasati from the Faculty of Allied Health Sciences, Burapha University presented talks titled, “Disruption at peritrophic membrane of Aedes aegypti larva enhances toxicity of Bacillus thuringiensis Cry4Ba toxin” and “Catalytic and structural contributions for acyl-binding residues…